Kovács Vilmos

Kapcsolódó település: Gát

Költő, író, szerkesztő

(Gát, 1927. június 5. – Budapest, 1977. november 13.)
Kétkezi munkásember családjában született. Iskoláit Beregszászban kezdte, 1945-ben Munkácson fejezte be a polgári iskolát, felsőkereskedelmi érettségit tett. Beregszászon könyvelő, 1947-től a gáti tanács vb. titkára. 1949-től a munkácsi városi adóhivatal könyvelője, főkönyvelője, tanácsosa, főtanácsosa. 1952-ben Munkácson ukrán tannyelvű esti középiskolában tanult, 1952–57-ben a Csernovici-Lvovi Pénzügyi Közgazdasági Főiskola levelezős hallgatója, de tanulmányait nem fejezte be. 1955-től a munkácsi járási ukrán lapnál könyvelő, gondozta a kulturális rovatot és vezette a helyi irodalmi stúdiót.

1958-tól az ungvári Kárpáti Kiadó magyar osztályának lektora, főlektora, osztályvezetője. 1960-ban Csanádi György főszerkesztővel a beregszászi járási lapnál irodalmi stúdiót hozott létre. Támogatta az Együtt című szamizdatfolyóirat beindítását, az ungvári Forrás Stúdió (1967–1971) fiataljait (Balla Gyula, Balla Teréz, Dupka György, Fodor Géza, Füzesi Magda, S. Benedek András, Vári Fábián László, Zselicki József). Létrehozta, és 1970-től gondozta a Kárpáti Kalendárium irodalmi mellékletét. Tevékeny része volt a kárpátaljai magyarság polgárjogi mozgalmainak. 1971-ben sorozatos támadások érik, az akkori kommunista ideológusoknak nem tetsző kisebbségpolitikai nézetei miatt állásából önként távozik. Életének utolsó éveit kényszermagányban, súlyos betegséggel vívódva töltötte. Nagy barátságban állt Kiss Ferenc irodalomtörténésszel és Lator László költővel. A regényének megjelentetéséért kemény harcot vívott Barzsó Tibor a kötet szerkesztője is. „Verseit, regényét, novelláit erő, szenvedély, igazságkereső bátorság; a megfigyelés érzékenysége és a kifejezés pontossága; népiség és az egyetemességigény jellemzi. Hosszas huzavona után 1965-ben kiadott, majd betiltott Holnap is élünk címűregénye a kárpátaljai magyarság 1944 utáni sorsának leghitelesebb ábrázolása. A magyarság őstörténetével foglalkozó, 1500 lap terjedelmű kéziratainak egy része 1997-ben megjelent”- rajzolja meg portréját M. Takács Lajos irodalomtörténész. Hazai, és külföldi lapokban kifejtett munkássága ugyancsak ismert. Arra törekedett, hogy az "öntörvényei szerint kiértékelt", a sajátos történelmi helyzetbe került maroknyi közösség és az együtt élő népek sorsát megfogalmazó kárpát-ukrajnai magyar irodalom "bekerüljön a nemzet szellemi vérkeringésébe". Válogatott verseit orosz fordításban is kiadták. Életének utolsó esztendeit a tudományos kutatómunkának szentelte. 1977-ben áttelepült Budapestre, ahol alig három héttel később, ötvenévesen rákban meghalt. Torzóban maradt életműve: négy verseskötet, egy regény.

Művei: Vallani kell! Versek, Ungvár, 1957., Tavaszi viharok. Versek, Ungvár, 1959., Lázas a Föld, versek, Ungvár, 1962., Veszennyaja burja, versek (oroszul), Moszkva, 1963., Holnap is élünk, regény, Ungvár, 1965; 1989; Csillagfénynél, versek, Ungvár, 1968.

Újra kiadott művei Kárpátalján: Holnap is élünk, regény, (második, átdolgozott kiadás) A borító, a szöveggondozás az utószó és a bibliográfia M. Takács Lajos munkája. Debrecen - Ungvár, é.n. (1990)., Testamentum. Versek. Összeállította és az utószót írta: Fodor Géza. Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 1992, 152 old., … folytatás (válogatás az életműből). A kötet anyagát válogatta és összeállította: Vári Fábián László. Előszó: S. Benedek András. Hatodik Síp Alapítvány, Budapest-Ungvár, 1993. Ha rám szakad a végtelen idő, válogatott versek, Ungvár, 1997., Ha rám szakad a Végtelen idő (70 vers a hetvenedik születésnapra). Összeállította és az előszót írta: Gortvay Erzsébet. Intermix Kiadó. Ungvár-Budapest, 1997., 168 old., Kik voltak…?, Nyelv- és őstörténeti írások a honfoglaló magyarság kialakulásáról, 1-2, szerk. Kozma Endre, Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, Ungvár, 1997., Ma kiáltsatok. Válogatott versek a költő születésének 80., halálának 30. évfordulójára. Nagy Zoltán Mihály összeállításában. Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 2007., 112 old., Holnap is élünk. Regény. III. kiadás. Elbeszélések. Sajtó alá rendezte, a jegyzeteket és az utószót írta: Barzsó Tibor. Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 2007., 232 old.

Fontosabb antológiák, gyűjtemények: Sugaras utakon. A kárpátontúli magyar nyelvű irodalom antológiája (1945-1985). Összeállította, az utószót írta: Petro Lizanec, Gortvay Erzsébet, Vaszócsik Vera. Uzsgorod, Kárpáti Kiadó, 1985. 344. old., Vergődő szél. A kárpátaljai magyar irodalom antológiája 1953-1988. Összeállította, a szöveget gondozta, a jegyzeteket és az utószót írta M. Takács Lajos. Magvető Könyvkiadó-Kárpáti Könyvkiadó, 1990. 608. old., Lecke. Kárpátaljai magyar elbeszélők a XX. századból. Összeállította és az utószót írta: Gortvay Erzsébet. Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 2001., 176 old., Verecke. Kárpátaljai magyar költők a XX. századból. (Antológia). Összeállította és az utószót írta: Gortvay Erzsébet. Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 2003., 200 old., Viszontlátás. Versek és novellák az Együtt folyóirat hét évfolyamának (2002 - 2008) lapszámaiból. Összeállította: Nagy Zoltán Mihály. Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 2009., 204 old.

Tárolt változat: http://www.kmmi.org.ua/books?menu_id=9&submenu_id=26&book_id=219

Tárolt változat: http://mek.oszk.hu/11000/11018/11018.pdf

Irodalom, forrás: Kiss Ferenc: Egy kárpát-ukrajnai magyar író regénye. In: Tiszatáj, 1965/11. sz., Kiss Ferenc: Csillagfénynél. In: Kritika, 1969/7. sz., Szakolczay lajos: Lírai szenvedély. Kovács Vilmosról. Tiszatáj/1978/11., Takács Imre: Kovács Vilmos búcsúztatása. In: Kortárs, 1978. 2. sz., S. Benedek András: „…az idő markában”. Kovács Vilmos pályaképe. In: Az Állami Gorkij Könyvtár évkönyve, 1986. ÁGK 1988., Pál György, A magyar irodalom Kárpátalján (1945-1990), Nyíregyháza, 1990; Lizanec Petro- Gortvay Erzsébet- Vaszócsik Vera: A kárpátontúli magyar nyelvű irodalom rövid áttekintése. In: Sugaras utakon, Ungvár, 1985; M. Takács Lajos, „Lépteimet piros öklű plakátok vigyázták", Dokumentumok Kovács Vilmosról, Alföld 1989; M. Takács Lajos, Regénysors, írósors, sorsregény; Holnap is élünk. In: M. T. L., Résnyire nyűt ajtók, Debrecen-Ungvár, 1991. Botlik József: A hűség csapdájában. Kovács Vilmos (1927-1977) emlékének. Pályakép és korrajz. Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 2003., 238 old., M.T. L../ M. Takács Lajos: Kovács Vilmos. In: Új magyar irodalmi lexikon, H-Ö. Főszerkesztő: Péter László. Második javított, bővített kiadás, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2000. 1215-1216. old., Dupka György: A magyar irodalom Kárpátaljai Lexikona 1918- 2007 [Kovács Vilmos]. In: Ukrajnai Magyar Krónika.- 2006. január 4. 10. old., Dupka György: Kovács Vilmos az utókor emlékezetében. In: Együtt 2007/4. 49-55. old., Pomogáts Béla: Kovács Vilmos testamentuma. In: Együtt 2007/4.25-29. old. (Kovács Vilmos-emlékszám további szerzői Vári Fábián László, Nagy Zoltán Mihály, Barzsó Tibor, Gortvay Erzsébet, Kovács Éva, Dupka György és mások) Tárolt változata: http://epa.oszk.hu/00500/00595/00024/pdf/

Emlékezete: 1988. április 17-én a gáti és derceni értelmiségiek megalakították a Kovács Vilmos Kört, amely kezdeményezte a Kovács Vilmos-emléktábla felállítását a helyi kultúrház falán. A KMKSZ 1990-ben Kovács Vilmos Irodalmi Díjat alapított, 1992-ben első alkalommal Nagy Zoltán Mihály és M. Takács Lajos megosztva kapta meg a díjat, ezt követően megszűnt a díjak további kiadása. Majd az ezredforduló után, 2003-ban az UMDSZ Kovács Vilmos Irodalmi és Művelődési Díjat alapított. Eddigi djazottjai: Nagy Zoltán Mihály, Füzesi Magda, Vári Fábián László. 1997-ben a KMKSZ Ungváron az egykori megyeháza falán, ahol Kovács Vilmos 1958-1971-ig a Kárpátti Kiadó szerkesztője volt, emléktáblát avatott a költő tiszteletére. 2007-ben a MÉKK kezdeményezésére a Gáti Középiskola falán Kovács Vilmos emléktáblát helyeztek el, egyúttal a tanintézet felvette a falu neves szülöttének a nevét. 2002-től az iskolában beindult a a regionális Kovács Vilmos szavaló verseny is. Beregszászban és más településeken utcákat neveztek el róla. Gáton a helyi középiskola felvette a nevét. A Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége kiadásában megjelenő Együtt című irodalmi, művészeti és kulturális folyóiratot a Kovács Vilmos Baráti Társaság terjeszti.

Elektronikus irodalom: Wikipédia: Kovács Vilmos, http://hu.wikipedia.org/wiki/Kov%C3%A1cs_Vilmos, Penckófer János: Tettben a jellem… In: http://ganymedes.lib.unideb.hu:8080/dea/bitstream/2437/79715/2/de_862.pdf, Csordás László: A megközelítés nehézségei: Kovács Vilmos Holnap is élünk című regényének létmódja (Szövegváltozatok és befogadástörténeti dilemmák) I-III rész. In: http://csordaslaszlo.blogspot.com/2013/11/a-megkozelites-nehezsegei.html

Események

Copyright © 2024 KMMI