• Az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézet

  Igazgató: dr. Spenik Sándor docens
  Igazgatóhelyettesek: dr. Troski Viktor, dr. Zubánics László, Imre Gyula

  Módszerész: Istvány Andrea
  Tel/fax: (+ 380 31 2) 64-39-60 Email: magyarkar.une@gmail.com
  88000 Ungvár/Uzsgorod, Unyiverszitetszkaja u. 14.
  www.magyarkar-une.org

  Az Ungvári Nemzeti Egyetem Kárpátalja egyik legmagasabb fokozattal rendelkező és legpatinásabb felsőoktatási tanintézete.

  Az Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézet (2017. március 1-ig Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kar) 2008 szeptemberében nyílt meg három tanszékkel:

  1. Magyar Filológiai Tanszék (tanszékvezető dr. Zékány Krisztina docens);

  2. Magyar Történelem és Európai Integráció Tanszék (tanszékvezető Dr. Kiss Éva professzor, a történelemtudományok doktora);

  3. Fizika matematika Tanszék (tanszékvezető dr. Mikla Viktor professzor, a fizika-matematika tudományok doktora).

  4. Hungarológiai Központ (igazgató Dr. Lizanec Péter professzor, a filológiai tudományok doktora)

  5. Crossroads Európai Integráció és Nemzeti Kisebbségek Központja (igazgató Dr. Kiss Éva professzor, a történelemtudományok doktora)

  Kárpátalján az új felsőoktatási törvény alapján legmagasabb, magiszteri diplomák kiadására feljogosító besorolással egyedül az Ungvári Nemzeti Egyetem rendelkezik (2013-ban egyesült a Kárpátaljai Állami Egyetemmel). Az Ungvári Nemzeti (korábban állami) Egyetemet 1945-ben alapították. Besorolását tekintve IV. akkreditációjú oktatási intézmény. Megnyitása óta több mint ötven alkalommal bocsátott ki szakembereket „baccalaureusi”, „specialista” és „magiszteri” diplomával.

  Az Ungvári Nemzeti Egyetemen 1963 óta folyik magyar nyelv- és irodalom-szakos tanárok képzése a Magyar Filológiai Tanszéken. Eddig közel ezer hallgató szerzett itt magyar nyelv- és irodalom-szakos tanári oklevelet. Az oktató munka mellett a tanszék tanárai 1966 óta tudományos kutatással is foglalkoznak. A magyar filológiai tanszék szoros kapcsolatokat ápol magyarországi és külföldi felsőoktatási intézményekkel, hungarológiai központokkal, tudományos és akadémiai intézményekkel. A tanszék bázisán jött létre 1988-ban az ungvári Hungarológiai Központ. Az Ukrán Oktatás- és Tudományügyi Minisztérium Legfelső Minősítő Bizottsága 2000 áprilisában az Ungvári Nemzeti Egyetem Filológiai Karán Tudományos Szaktanács működését engedélyezte kandidátusi értekezések megvédésére magyar nyelvből és irodalomból.

  április 13-án a XII. Ukrán-Magyar Kisebbségi Vegyes Bizottság ajánlásainak megfelelően létrejött az egyetemen a magyar történelem és európai integrációs tanszék is. Már 2004-ben 10 főből álló magyar csoport indult, 2005-től már 20 diákot vettek fel az állami ösztöndíjas helyekre. Megegyezés született arról is, hogy az UNE matematikai, fizikai karán szintén magyar tanszéket szerveznek, így 2008. szeptember 25-én lehetőség nyílik az egyetem magyar tanszékeit összefogó Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kar felavatására, amelynek kinevezett dékánja Dr. Lizanec Péter professzor, a Magyar Filológiai Tanszék vezetője, az Ungvári Hungarológiai Központ igazgatója lett. Az egyetemi diploma tekintélyét mutatja az a tény is, hogy valamennyi magyar nyelvű szakra négyszeres volt a túljelentkezés az államilag finanszírozott helyre.
  Létrehozásakor a Magyar Kar egyik fontos feladatává tűzték ki, hogy méltó alternatívája lehessen más felsőfokú tanintézeteknek, s megfelelő lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy más szakokon is magyar csoportok nyíljanak meg. Egyik fontos feladat az állami ösztöndíjas helyek bővítése, illetve a doktori képzés újraindítása, hiszen ezáltal is biztosítani lehet az egyetemi és főiskolai előadói gárda utánpótlását.

  A szaktantárgyakat 33 oktatótanár adja elő, közülük négyen a tudományok nagydoktorai, professzorok, 18-an a tudományok kandidátusai, docensek, l0 adjunktus, 10 tanársegéd, illetve asszisztens.

  Az Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézetben magyar nyelv és irodalom, történelem, fizika és matematika szakos tanárképzés folyik elsősorban a kárpátaljai magyar tannyelvű iskolák részére. Emellett a matematika, a fizika szakos hallgatók tudományos szakirányokban is képezhetik magukat, a nemzetközi kapcsolatok szakirány pedig egészen új távlatokat nyitott meg. Minden tanszéken van aspirantúra (PhD-képzés), ahová a legjobb végzősöket vesszük fel. Nemzeti egyetemünkön, így a magyar karon is a nappali tagozatos alapképzés négyéves (BsC), a levelezői tagozaton pedig öt éves. Egységesítésre került sor a magiszteri képzés időtartamában is, amely mind a humán, mint pedig a természettudományi szakokon másfél esztendő.

  A nemzeti egyetem minden kara, így a magyar kar is a bolognai rendszer szerint kredit-modul rendszerben dolgozik. A hallgatók évfolyam- és szakdolgozatokat, mester fokozatú diplomamunkákat írnak. Részt vesznek a tanszékek hallgatói önkormányzati munkájában, tudományos előadásokat tartanak a tudományos diákköri konferenciákon.

  A harmadévesek szemeszteres vagy egy-két hónapi részképzésen vesznek részt Magyarország felsőoktatási intézményeiben. A végzősök egy hónapos diploma előtti gyakorlaton vannak a magyarországi Országos Széchényi Könyvtárban s Budapest más tudományos könyvtáraiban. Gyakran látunk vendégül ismert tudósokat, politikai személyiségeket Ukrajnából és Magyarországról, magyarországi vendégtanárokat hívunk előadások megtartására.

  Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézetben hallgatói aktív részt vállalnak a társadalmi munkában. A karon érdekes és tartalmas tanulmányi és társadalmi élet folyik. Jól felszerelt a szaktantárgyi és a szépirodalmi könyvtár. Támogatóinknak köszönhetően európai színvonalú kollégiumi elhelyezést, illetve sportolási lehetőségeket tudunk biztosítani hallgatóink számára. A karon működik a hallgatói diákönkormányzat, amely a foglalkozások utáni időszakban a diákok szabadidejét hivatott tartalmassá tenni. A diákok számára szervezett programokban kiemelt partnerünk a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége (KMDFKSZ).

  2012-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel együttműködési megállapodást írtunk alá a kettős diplomák kiadásáról.

  2013-ban a meglévő 4 szak (magyar nyelv, történelem, matematika, fizika) mellé egy következő is társult – a nemzetközi kapcsolatok, politológia, szakfordítás.

  Magyar történelem és európai integráció tanszék

  Tanszékvezető: Kiss Éva professzor
  Laboráns: Kenyherc Anita
  88000 Ungvár/Uzsgorod, Unyiverszitetszkaja u. 14.
  e-mail: tortenelem.une@gmail.com

  A tanszék 2005. szeptember 1-jén 28 diákkal kezdte meg működését. 2009-ben kapták meg diplomáikat az első baccalaureusok, többségük az Ungvári Nemzeti Egyetemen folytatta tovább tanulmányait specialista (felsőfokú szakképzés) és mester (magiszter) fokozatú képzési szinten. 2012-től levelező tagozatunk is működik.

  A diákok tanulmányait modern számítástechnikai szaktanterem és magyar szakkönyvtár segíti. A tanszéken a tantárgyakat magyar nyelven oktatják, az általános egyetemi tantárgyakat ukrán és magyar nyelven hallgatják a diákok. A cél az, hogy a szakterminológia mellett az ukrán nyelvet is kellőképpen elsajátítsák hallgatóink. Nagy figyelmet fordítunk a tudományos továbbképzésre magyarországi egyetemeken és levéltárakban. Hallgatóink számos ukrajnai és magyarországi egyetemen vettek részt kutatási programokban.

  A Magyar Történelem és Európai Integráció Tanszék fő feladata, hogy magasan képzett történészeket, történelemtanárokat képezzen a magyar tannyelvű iskolák számára Kárpátalján, illetve az európai integrációs folyamatokat, az európai történelmi eseményeket, jogi normákat és uniós intézményrendszereket jól ismerő szakembereket bocsásson ki.

  2013-ban a meglévő 4 szak (magyar nyelv, történelem, matematika, fizika) mellé egy következő is társult – a nemzetközi kapcsolatok, politológia, szakfordítás.

   A tanszéken a tantárgyakat magyar nyelven oktatják, néhány általános egyetemi tantárgyat ukrán nyelven hallgatják a diákok. Mindez azzal a céllal, hogy a szakterminológia elsajátítása mellett az államnyelvet is megtanulják. Ugyanakkor többéves erőfeszítés eredményeként sikerült tömbösített formában a tanszékre átvezetni számos egyetemi tantárgyat (szociológia, logika, etika, politológia, gazdaságtan, informatika, az ukrán kultúra története, szerzői jog, a felsőoktatás és a bolognai folyamat), így azokat minden, a magyar karon tanuló diák számára magyar nyelven oktatjuk. A diákok aktívan be tudnak kapcsolódni az egyetemi tudományos diákköri munkába, amelyeken kimagasló eredményeket érnek el. Lehetőségeinkhez mérten támogatjuk a diákok kutatási tevékenységét publikációik megjelentetésével is. A tanszék diákjai számára külön publikálási lehetőséget biztosítunk a 2013-ben életre hívott NORTIA című tanszéki (diák és fiatal kutatók) kiadványban, illetve a 2015-től kezdve az éves tanári és diákköri egyetemi konferencia anyagai bekerültek a magyar kar Tudományos Közlemények című kiadványába. A szakmában elismert oktatók és kutatók lektorálásával megjelent kiadvány remek lehetőséget biztosít diákjaink számára a későbbi tudományos kutatómunkájuk elindításához. Nagy hangsúlyt fektetünk a diákok tudományos továbbképzésére a magyarországi egyetemeken és levéltárakban. Hallgatóink számos magyarországi egyetemen vettek részt kutatási programokban. Intézetünknek nemzetközi kapcsolatai révén hallgatóink ösztöndíjasként, vendéghallgatóként bekapcsolódhatnak az európai oktatási térség képzéseibe. Ezt nagyban segítik az évente meghirdetett tanulmányi pályázatok, amely remek kutatási lehetőséget nyújtanak mind a diákok, mind pedig a tanárok (tutorok) számára.

  Fizika és matematika tanszék

  Tanszékvezető: Dr. Mikla Viktor professzor
  Laboráns: Veres Éva
  88000 Ungvár/Uzsgorod, Unyiverszitetszkaja u. 14.
  E-mail: fizmat.une@gmail.com

  A 2008-ban alakult Fizika és Matematika Tanszéken neves tanári kar oktat, amely színvonalasan tudja biztosítani a matematikus és fizikus szakemberek felkészítését az oktatás és a tudományos kutatómunka számára. A korszerű számítógépterem és a fizikai laboratórium, a legmodernebb készülékekkel van felszerelve, ami oktatási és módszertani szempontból előnyös a diákok számára. A tanszék szoros kapcsolatot tart fenn Ukrajna Tudományos Akadémiájának intézeteivel és magyarországi felsőoktatási intézményekkel egyaránt.

  A harmadik évfolyamtól kezdődően a hallgatók az UNE Fizika Karán, valamint az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Elektronfizikai Kutatóintézetében gyűjthetnek anyagot tudományos kutatásaikhoz. A diákok szakirányuknak megfelelően részképzéseken vehetnek részt a Debreceni Egyetemen és a Budapesti Műegyetemen. Hallgatóink az egyetem elvégzése után specialista és mester fokozatú diplomát kapnak. A kimagasló eredménnyel záró diákok tanszékünkön aspirantúrán is folytathatják tanulmányaikat.

  Magyar filológiai tanszék

  Tanszékvezető: dr. Zékány Krisztina docens
  Laboráns: Talabircsuk Okszana
  88000 Ungvár/Uzsgorod, Unyiverszitetszkaja u. 14.
  e-mail: magyar.filologia.une@gmail.com

  Kárpátalján az Ungvári Állami Egyetemen 1963. szeptember 1-jén kezdődött meg a felsőfokú magyar szakos tanárképzés. A képzés az Idegen Nyelvek Karán az angol tanszékhez kapcsolva indult be, majd az 1964-1965-ös tanévben a francia tanszékhez csatolták. Az 1965-1966-os tanévben a Filológiai Karon megalakult az önálló magyar nyelv és irodalom tanszék (tanszékvezető Szimulik Mihail docens, a filológiai tudományok kandidátusa). Ezzel a magyar nyelv és irodalom oktatása az anyanyelvi szakképzés rangját kapta meg. 1966–2016 között  Lizanec Péter professzor vezette a tanszéket. 1969-ben megnyílt a levelező tagozaton is a magyar szakos tanárképzés.

  A tanszéken elsősorban magyar nyelv és irodalom szakos tanárképzés folyik Kárpátalja magyar tannyelvű iskolái számára. Megnyitása óta mintegy negyven éven keresztül (a II. Rákóczi Ferenc Beregszászi Magyar Főiskola indulásáig) az Ungvári Állami (később nemzeti) Egyetem Magyar Filológiai Tanszékének köszönhetően kerülhettek a megye magyar iskoláiba jól felkészített és elhivatott pedagógusok, akik segítségével fennmaradhatott Kárpátalján az anyanyelvi oktatás, megőrizhette magyar identitástudatát több nemzedék. Az itt tanuló fiatalok anyanyelvükön sajátíthatják el választott szakmájukkal kapcsolatos ismereteiket, valamint a legmagasabb szintű államnyelvi oktatásban is részesülnek. A magyar nyelv és irodalom szakos hallgatók szemeszteres vagy 1-2 hónapos részképzésen vesznek részt a Debreceni Egyetemen és egy hónapos diploma előtti gyakorlaton a Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen, illetve az Országos Széchényi Könyvtárban. Végzőseink továbbtanulási lehetőségek között válogathatnak idehaza és külföldön egyaránt.

  A szaktantárgyak oktatása magyar nyelven folyik: Mai magyar nyelv; Magyar irodalomtörténet; Bevezetés a nyelvtudományba; Bevezetés az irodalomtudományba; Bevezetés a finnugorisztikába; Bevezetés a szaktudományokba; Helyesírási gyakorlat; Magyar nyelvtörténet; A magyar irodalmi nyelv fejlődéstörténete; Magyar nyelvjárástan; Anyanyelvi és irodalmi tantárgy-pedagógia; Stilisztika és nyelvművelés; Észt nyelv; A retorika alapjai; Általános nyelvészet; Szakmai etika; Szociolingvisztika ; Irodalomelmélet; A kortárs irodalom aktuális kérdései; A magyar kultúra története; A világirodalom története; Emellett általános műveltséget nyújtó tantárgyakat, így Politológiát, pedagógiát, pszichológiát, vallástant, közgazdaságtant és kultúrtörténet is hallgatnak, illetve ukrán és idegen nyelvet.

  Diákjaink a harmadik évfolyamtól kezdve nyelvészekre és irodalmárokra szakosodnak. Hallgatóink számára érdekes szakkollégiumokat tartunk: Keleti szláv-magyar nyelvi kapcsolatok; A nyelvföldrajz kérdései; A szövegtan alapjai és nyelvművelés; A magyar névtan kérdései; Bevezetés a fordításelméletbe; A magyar irodalom a világirodalom kontextusában; Magyar verstan; Az emigráció magyar irodalma; A magyar költészet klasszikus hagyományai, Gyermekirodalom; Sajtó-műfajok.

  Nagy hangsúlyt fektetünk a tanszéki tudományos-kutató munkára. A tanszék tanárai több mint 50 monográfiát és szótárakat, 30 tankönyvet és oktatási módszertani segédeszközt, több mint 800 tudományos cikket jelentettünk meg. Nyelvészeti, pedagógiai, valamint oktatási témában rendszeresen publikálunk a megyei magyar sajtóban.

Hírek

 • Vidám májusi program a Tulipán Tanodában

  Kárpátalja számos településen hagyománya van a májusfaállításnak, az éjjelizenének és májuscsokor vagy májuskosár ajándékozásának. Ehhez híven a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskolában a tanulók közösen díszítették intézményük májusfáját.

 • Húsvéti tojásfesztivál Técsőn

  A técsői Posta tér volt a helyszíne a Técsői hímes tojás 2021 fesztiválnak. A rendezvény az intézmények közötti együttműködés megerősítése jegyében zajlott, amelyet az EU és az ukrajnai Brit tanács finanszírozott.

 • Népszerűek a nyelvtanfolyamok

  A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felnőttképzési Központja által szervezett angol, német, magyar, ukrán és orosz tanfolyamok oklevélátadójára a tanintézmény Győr termében került sor.

 • Júniusban nyílik a borsi Rákóczi-kastély – beszélgetés Dr. Diószegi Lászlóval

  A borsi várkastély nevezetessége, hogy 1676. március 27-én itt született II. Rákóczi Ferenc, magyar főnemes, a Rákóczi-szabadságharc vezetője, erdélyi fejedelem. A reneszánsz kastély az 1563-1638 közötti időszakban épült, eredeti kőkeretei a mai napig a helyükön vannak. A kétszintes épületen az 1...

Események

Copyright © 2021 KMMI